Locatie

Sportpark de Kogge / Rijdersstraat 112 / 't Veld

Vragen of opmerkingen

Huisregels

Reglement KoggePop Live.

• Eigen drink-/etenswaren als mede glaswerk, blik, (vuur)wapens, drugs, plastic flessen, vuurwerk of andere gevaarlijke voorwerpen zijn verboden.
• Het is niet toegestaan om alcohol te nuttigen en/of in je bezit te hebben als je jonger bent dan 18 jaar.
• Het gebruik en in het bezit hebben van harddrugs, alsmede handel in soft- en harddrugs is verboden. Dit geldt ook voor gebruik en handel in lachgas.
• Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de organisatie goederen en/of diensten in welke hoedanigheid dan ook te verkopen dan wel te promoten op of rond het festivalterrein. Aangetroffen goederen en promotiematerialen zullen in beslag worden genomen.
• Het maken van film- en geluidsopnames zonder schriftelijke toestemming van organisatie is verboden. Foto's mogen alleen met camera's zonder
telelens gemaakt worden.
• Agressie, diefstal, handtastelijkheden, overmatig drankgebruik, opruiing, provocatie, wildplassen, discrimineren, mishandeling, intimidatie, jezelf en of
anderen in gevaar brengen of kunnen brengen is niet toegestaan, overig is ter beoordeling van de beveiliging.
• Het is niet toegestaan om het festivalterrein met vervoermiddelen, anders dan minder valide wagens, te betreden. Parkeren van auto's, fietsen, brommers en scooters dient op de daartoe aangewezen locaties te geschieden.
• Legitimatie op verzoek van de organisatie is voor iedereen verplicht. Bezoekers kunnen worden gefouilleerd. Degenen die zich hier niet aan wenst te
onderwerpen kan toegang geweigerd worden.
• De bezoeker kan verschijnen in de after-movie of fotoalbum van KoggePop Live zowel online als offline. Zodra de bezoeker het terrein betreedt is hier
automatisch goedkeuring voor gegeven.
• Aanwijzingen en/of opdrachten gegeven door of namens officiële hulpdiensten, medewerkers en/of de beveiligingsdiensten dienen onverkort en direct te worden uitgevoerd dan wel nageleefd.

• Bij strafbare feiten word je zonder uitzondering overgedragen aan de politie en zal er aangifte worden gedaan.
• Dit festival reglement is van toepassing op eenieder die aanwezig is op het Festivalterrein, Door aanwezig te zijn op het festivalterrein geef je aan dat je je zult conformeren aan de regels gesteld in dit festival reglement. Bij het niet naleven van ons bezoekersreglement kan de toegang tot het festivalterrein ontzegd worden.

• Aanwezig zijn op sportpark de Kogge is te allen tijde geheel voor eigen risico. Bovenstaand reglement is bindend. Degenen die zich niet aan deze regels houden, zullen van het terrein verwijderd worden. Bovenstaand reglement kan wijzigen als gevolg van wettelijke besluiten. De organisatie kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade die de bezoeker door handelen of nalaten van derden oploopt.

• Mocht een artiest ziek worden of door omstandigheden niet aanwezig kunnen zijn dan zullen we er alles aan doen om een passende invulling hier aan te geven.

• Gekochte consumptiemunten tijdens Kogge Pop Live 2023 zijn volgend jaar weer te gebruiken en worden dus niet terug genomen door de organisatie.